Telefón+421 908 082 703
+421 903 502 022

Napíšte nám | adriasun@adriasun.sk

Späť

AdriaSun - Dovolenka v Chorvátsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Cestovné doklady do Chorvátska

Cestovné doklady do Chorvátska

Najobľúbenejšia turistická destinácia slovenských dovolenkárov je od 1. Júla 2013 členom Európskej únie, cestovanie je tak oveľa jednoduchšie.

Cestovné doklady potrebné pre vstup do Chorvátska

Do Chorvátskej republiky môžu slovenskí občania cestovať s platným slovenským cestovným pasom, alebo občianskym preukazom. Všetky deti, bez ohľadu na vek, potrebujú pre vstup a pobyt v Chorvátsku vlastný cestovný pas. Samozrejme pas musí byť platný - minimálne v čase pobytu na chorvátskom území.

Pracovníci hraničnej a cudzineckej polície Chorvátskej republiky pri vstupe na územie Chorvátskej republiky požadujú od cudzincov aj preukázanie finančných prostriedkov 100,- EUR na osobu a deň pobytu. V prípade, že si cudzinec uhradil hotelové ubytovanie alebo cestuje s cestovnou kanceláriou je povinný preukázať 50,- EUR na osobu a deň, resp. potvrdenie z banky, cestovný šek, alebo medzinárodne platné kreditné karty, ktorými jednoznačne preukáže svoje finančné zabezpečenie. Takejto kontrole sa budú musieť podrobiť osoby, u ktorých je predpoklad, že by mohli zneužiť pobyt na území Chorvátskej republiky za iným ako turistickým účelom.

Všeobecné informácie pre turistov

* Motoristi musia mať vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla aj doklad o poistení - zelenú kartu. V prípade, že vodič nie je majiteľom vozidla, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla (v chorvátskom, alebo anglickom jazyku), že vozidlo bolo zapožičané.
* Pri ceste osobným autom musia mať spolucestujúce deti do 5 rokov povinne autosedačku.
* Slovenskí turisti, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátskej republiky s domácimi zvieratami môžu cestovať so psami, mačkami a fretkami len ak si zabezpečili cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú zaznamenané potrebné vakcinácie zvieraťa. V prípade prevozu iných zvierat (vtáky, korytnačky, a pod.) treba mať potvrdenie od veterinárneho lekára o zdravotnom stave zvieraťa s údajmi o mieste pôvodu zvieraťa a jeho identifikačné znaky. Sieť veterinárnych ambulancií je rozšírená v každom väčšom meste. Viac informácii: www.veterinarstvo.hr.
* Odporúčame všetkým slovenským turistom, aby si uschovali doklad z peňažného ústavu v Chorvátskej republike o výmene valút, alebo slovenských korún po celú dobu pobytu v Chorvátskej republike.
* Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky žiada aj slovenských vodičov aby nejazdili v kolónach (2 - 3 autá za sebou), ale uprednostnili individuálnu jazdu. Počas cesty je vhodné odpočívať na vyhradených miestach, alebo čerpacích staniciach. Pred cestou je vhodné naštudovať trasu cesty a možnosti oddychu.

Podmienky pobytu

Na území Chorvátska platí pre cudzincov prihlasovacia povinnosť do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Túto povinnosť má štátny, alebo súkromný ubytovateľ. V ostatných prípadoch je tak povinný urobiť každý turista osobne, na oddelení pre cudzincov na miestnej polícii. Doklad o prihlásení si treba starostlivo uschovať, pretože je často požadovaný od pracovníkov hraničnej a cudzineckej polície pri odchode z krajiny. Hotelové zariadenia, ale aj súkromníci, ktorí prevádzkujú ubytovacie služby v Chorvátsku vyberajú ešte miestny poplatok vo výške cca 1,- EUR na osobu a deň.

Práca v krajine

Občania, ktorí sa chcú v Chorvátskej republike zdržovať dlhšie ako 90 dní za iným ako turistickým účelom, musia požiadať o udelenie pobytu na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky v Bratislave, ul. Mišíkova 21. Počas pobytu za účelom turistiky v Chorvátsku nie je možné vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť. V prípade, ak občania Slovenskej republiky nemajú k zárobkovej činnosti vydané povolenie, orgány polície takúto činnosť považujú za porušenie zákona o pobyte cudzincov a udeľujú vysoké finančné pokuty ich porušovateľom. Z Chorvátska ich vyhosťujú a zakážu vstup na ich územie na 1 až 5 rokov. Všetky sťažnosti občanov Slovenskej republiky na takýto postup polície, Ministerstvo zahraničných vecí Chorvátskej republiky považuje za neopodstatnené, s poukázaním, že príslušníci polície postupovali v súlade so zákonom a s platnými predpismi.

Colné a devízové predpisy

V Chorvátskej republike na vybraných hraničných priechodoch (Bregana, Gorican a Rupa) existuje tzv. červený a zelený pruh. Zelený cestný pruh je určený pre turistov prichádzajúcich do Chorvátska, ktorí neprevážajú tovar podliehajúci colnému odbaveniu a colnej deklarácií. Zelený pruh môžu použiť osoby, ktoré prevážajú neobchodný tovar v hodnote do 300,- HRK. Pre zelený pruh sa môže rozhodnúť i osoba, ktorá preváža tovar a má ho už colne prihlásený a odbavený.
Červený pruh využívajú cestujúci, ktorí prevážajú tovar, ktorý podlieha colnému odbaveniu.

Do Chorvátskej republiky možno doviezť valuty bez ohraničenia, ak ide o čiastku zodpovedajúcu dobe pobytu v Chorvátskej republike. Podľa Colného zákona je cudzinec oslobodený od platenia cla za veci osobnej spotreby ako sú obuv, odev, hygienické potreby a iné. Taktiež je možné doviezť pre osobnú potrebu 1 fotoaparát, 1 videokameru, 1 kazetofón, 1 laptop, 1 osobný počítač, výstroj pre kempovanie, 1 bicykel, 1 motorku, športovú výstroj, zariadenie pre jachting, výstroj pre športový rybolov, výstroj pre potápanie, prenosný TV prijímač, horolezeckú výstroj, 1 príves, 1 plavidlo. Tieto predmety je potrebné nahlásiť na hraničnom priechode a po ukončení pobytu je nutné ich opäť vyviezť. Okrem toho je možné bez zaplatenia cla priviezť 200 ks. cigariet alebo 20 cigár, 1 liter alkoholického nápoja, 2 litre vína alebo podobného alkoholického nápoja, parfum do 60 ml. a 0,25 l vody po holení. Toto opatrenie sa nevzťahuje na cestujúcich mladších do 17 rokov. Ostatný tovar nekomerčného charakteru v množstve, ktorý nie je určený na predaj, ale pre osobnú potrebu cestujúceho a členov jeho domácnosti, je oslobodený od platenia cla a dane z pridanej hodnoty, ak jeho celková hodnota nepresahuje 300,- HRK. Viac informácií poskytuje Colná správa Chorvátskej republiky www.carina.hr.

Dovoz drog a iných omamných látok, vrátane strelných zbraní, munície, výbušnín a iných zbraní na územie Chorvátskej republiky nie je dovolený. Pri dovoze potravín živočíšneho pôvodu treba brať do úvahy predpisy o nezávadnosti tohto druhu potravín. Týka sa to pri dovoze potravín väčšieho množstva, kde sa vyžadujú zdravotné certifikáty. Uvedené sa vzťahuje na mlieko, mliečne výrobky, pekárske výrobky, cestoviny, alkoholické a nealkoholické nápoje. Mäso a mäsové výrobky nad 1kg podliehajú potravinovej kontrole, mäso sa môže dovážať iba tepelne upravené.

Výmenný kurz

1 EUR = cca 7,20 - 7,46 HRK (kurz je orientačný, počas sezóny sa môže meniť).