Telefón+421 908 082 703
+421 903 502 022

Napíšte nám | adriasun@adriasun.sk

Späť

AdriaSun - Dovolenka v Chorvátsku > MAGAZÍN > Rady, tipy, články > Desatoro na cesty

Desatoro na cesty

Makarská riviéra - dovolenka počas ktorej sa nenudíte

Prinášame Vám desatoro na cesty, kde sa dozviete základné tipy a odporúčania, ktoré by ste mali vedieť pred vycestovaním na dovolenku.

Základné odporúčania pred vycestovaním na dovolenku

1 ) Pred odchodom sa informujte.
Pred odchodom sa pokúste získať čo najviac informácií o podmienkach cestovania do konkrétnej krajiny, tamojších osobitostiach, rizikách a krajine ako takej celkovo. Najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie Vám poskytne zastupiteľský úrad daného štátu. Zoznam zastupiteľských úradov cudzích krajín nájdete na stránke www.mzv.sk v sekcii „Všetky zastupiteľstvá“.

2 ) Buďte v spojení s kontaktnou osobou.
O plánoch svojej cesty odporúčame informovať osobu Vám blízku, žijúcu najlepšie na Slovesnku. Dohodnite s ňou termíny, v ktorých budete o sebe podávať správy a možnosť okamžitého kontaktu v prípade núdze. Informácie o tejto osobe môžete zapísať aj do svojho pasu. V prípade cesty s vyššou mierou rizík (exotické krajiny, individuálna turistika a pod.) odporúčame tiež informovať o programe svojej cesty príslušný slovenský zastupiteľský úrad.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyzýva slovenských občanov, ktorí sa budú vyskytovať v zahraničí v oblasti, ktorá bude náhle postihnutá prírodnou katastrofou, teroristickým útokom alebo obdobnou udalosťou, aby sa bezodkladne spojili so svojimi príbuznými alebo so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky pôsobiacom v dotknutej oblasti. Dôvodom je záujem na tom, aby neboli zahrnutí medzi nezvestné osoby v prípadoch, keď k tomu nebude reálny dôvod.

3 ) Cestujte v skupine a cez deň.
V rizikových oblastiach sa pokúste cestovať vždy v skupine, ktorá by mala zahŕňať približne aspoň 3 osoby. Ak to okolnosti dovoľujú, nerozdeľujte sa. Ak to nie je nutné, necestujte v noci a zásadne rešpektujte miestne predpisy a zvyklosti.

4 ) Chráňte svoje doklady a cenné predmety.
Zvýšenú pozornosť venujte ochrane cestovných dokladov a cenných predmetov. V prípade straty, odcudzenia alebo znehodnotenie cestovného pasu je nutné sa dostaviť na slovenský zastupiteľský úrad za účelom vystavenia náhradného cestovného dokladu.

5 ) Pred odchodom sa poistite.
Určite je potrebné zabezpečiť si poistenie úhrady liečebných nákladov pre pobyt v zahraničí. Bez poistenia neodporúčame vôbec vycestovať. S obsahom poistnej zmluvy sa dôkladne zoznámte. Súčasne sa informujte, s ktorými štátmi má SR zabezpečené poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie Vám oznámi:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
Tel.: ++421 2 593 73 111+421 2 593 73 111
Fax.: ++421 2 547 77 983
e-mail: office@health.gov.sk

6 ) Dodržiavajte miestne zákony a predpisy.
K vstupu na územie cudzieho štátu nie je právny nárok. Je dobré vedieť, že príslušné imigračné úrady môžu odoprieť vstup aj v prípade, že cestujúci je vybavený príslušným druhom víza. Vstupom na územie cudzieho štátu podliehate jeho jurisdikcii a v prípade porušenia miestneho právneho poriadku Vám môže byť uložená sankcia podľa miestnych predpisov, ktorá môže byť značne odlišná od postihu v Slovenskej republike.

7 ) V núdzi sa obráťte na zastupiteľský úrad SR.
V prípade núdze sa môžete so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke www.mzv.sk v sekcii „Všetky zastupiteľstvá“. Spojenie na zastupiteľské úrady v krajinách, do ktorých mienite cestovať, si doporučujeme obstarať ešte pred vycestovaním zo SR a považujeme za účelné ho vždy mať pri sebe.

8 ) Skontrolujte si doklady k riadeniu.
K riadeniu motorového vozidla v zahraničí je všeobecne potrebný slovenský, prípadne medzinárodný vodičský preukaz, osvedčenie o technickom stave vozidla, zelená karta a u zapožičaného vozidla notársky overený list o zapožičaní vozidla opatrený prekladom. Odporúča sa tiež uzavrieť havarijné poistenia vozidla.

9 ) Dodržujte colné predpisy.
Rešpektujte predpisy upravujúce dovoz alebo vývoz niektorých predmetov (napr. kameňov, mincí, zbraní, starožitností, liečiv a predmetov vyššej hodnoty všeobecne). Porušenie miestnych predpisov býva prísne sankcionované, výnimkou nie je ani veľmi vysoká pokuta alebo trest odňatia slobody. Pri nákupoch vyžadujte a uschovávajte pokladničné potvrdenky pre prípad kontroly.

10 ) Dodržujte podmienky prepravy zvierat.
Pre cestovanie s domácimi zvieratami sa obvykle vyžaduje Medzinárodný očkovací preukaz alebo platné veterinárne potvrdenie. V niektorých krajinách sú podmienky dovozu a vývozu zvierat a rastlín podrobne stanovené a je nevyhnutné ich striktne dodržiavať.